Cíle a pravidla klubu

Co je klub Tethys a jeho cíle:

I.            Klub Tethys sdružuje osoby, jejichž zájmem není jen potápění, ale především snaha o poznání a zachování přírodního bohatství světových moří a oceánů, které může být člověku zpřístupněno v plné a nezprostředkované podobě pouze potápěním.

II.            Moře a oceány jsou ve stále větší míře devastovány bezohledným rybolovem a zamořováním znečišťujícími látkami. Sama příroda již na mnoha místech planety nestačí tyto zásahy kompenzovat přirozeným způsobem a dochází tak k dramatickému narušení biologické diverzity.

III.            Rozvoj rekreačního potápění ve světě může být a je silou, která přispívá k odhalování důsledků poškození přirozeného prostředí moří a zjišťování rozsahu poškození jednotlivých lokalit. Zájem o potápění v lokalitách na celém světě a zakládání potápěčských center přináší obyvatelům přilehlého území významnou možnost výdělku. V neposlední řadě se tak daří poskytnout prostřednictvím navštěvování lokalit potápěči méně rozvinutým regionům alternativu k výdělkům z těžení přírodního bohatství, které v podobě lovu ryb výbušninami, elektrickým proudem, jedovatými látkami, vlečnými sítěmi nebo labyrintu sítí, ve kterých zapletení žraloci nedostatkem proudění vody přes dýchací ústrojí zahynou, nebo např. v podobě záměrného vybíjení delfínů jako přirozených konkurentů rybářů přispívá k devastaci moří společně s globálními vlivy. Jedinečné lokality obydlené vzácnými nebo dokonce endemickými, i dosud neznámými druhy, které by jinak s největší pravděpodobností zanikly, se tak daří zachránit pro další generace.

IV.            Členové klubu Tethys svým členstvím vyjadřují zájem o tato témata a aktivně přispívají k dosažení zmíněných cílů. Členové klubu Tethys se zasazují o záchranu rozmanitosti podvodního světa nejen pouhým navštěvováním potápěčsky zajímavých lokalit, ale také dokumentací stavu lokalit, popisem výskytu druhů, upozorňováním zainteresovaných ekologických organizací na narušení a publikováním článků.

Zázemí klubu Tethys:

V.            Klub Tethys vznikl z popudu Tomáše Kotouče jako nevýdělečná ekologická iniciativa sdružující potápěče ochotné se dosažení výše zmíněných cílů účastnit.

VI.            Tomáš Kotouč jako potápěč, instruktor a průvodce je organizátorem a vedoucím klubu Tethys a potápěčských expedic a své zkušenosti s dlouholetým potápěním na lokalitách po celém světě a organizováním potápěčských výprav propůjčuje do činnosti klubu.

VII.            Činnost klubu Tethys je popsána na internetových stránkách www.tethys.cz propojených s unikátním projektem sledování výskytu žraloků na stránkách www.zraloci.cz.

VIII.            Sídlo klubu Tethys je na adrese Školní 78, 377 01 Jindřichův Hradec.


Pravidla klubu Tethys a členství v něm:

IX.            Klub Tethys organizuje potápěčské expedice svých členů, a to na stále nové lokality i dosud neobjevené pro komerční potápění.

X.            Potápěči se na potápěčské expedice přihlašují zpravidla přihláškou, která je zároveň projevem vůle stát se členem klubu Tethys a tím i zájmem o cíle sledované klubem Tethys. Členství v klubu Tethys je bezplatné.

XI.            Členové klubu Tethys se na potápěčských expedicích chovají tak, aby nedocházelo k narušování přirozeného prostředí jednotlivých lokalit a přirozeného chování jejich obyvatel.

XII.            Členství v klubu Tethys nezavazuje k žádné povinné publikační, přednáškové nebo dokumentační aktivitě, avšak takové aktivity členů jsou klubem Tethys vítány a podporovány.

Princip fungování klubu Tethys:

XIII.            Činnost klubu Tethys je založena na skutečnosti, že individuální snaha o dosažení cílů uvedených shora je organizačně a finančně pro jednotlivce vysoce náročné a v některých případech až nemožné. Sdružením zájemců o tuto činnost se náklady na potápěčské expedice snižují a stávají se dostupnými pro nesrovnatelně širší okruh potápěčů. Ekonomicky a právně nerozvinuté země disponující mnohdy nejzajímavějšími lokalitami pro potápění s uvedenými cíli vyžadují zkušenost s organizací a minimalizaci rizik, které potápění v takové lokalitě přináší. Klub Tethys zpřístupňuje potápění i v takových lokalitách, kde komerční potápění není ani v dnešní době rozvinuté a zajištění nezbytného zázemí zde není v silách jednotlivce.

XIV.            Princip účasti na expedicích je založen na zpracování cíle expedice, zjištění a zajištění nezbytného zázemí – doprava, ubytování, loď, báze, zapůjčení materiálu, zjištění dostupných možností ošetření na místě (barokomora, nejbližší nemocnice atd.).

XV.            Na základě zpracování dat uvedených v předchozím bodě je vypracován co nejpřesnější finanční rozpočet nákladů, který je předložen stávajícím členům a dalším zájemcům. Náklady jsou vyčísleny v podobě skutečných nákladů a zahrnují rovněž náklady na nezbytnou účast průvodce, česky mluvícího divemastera, tj. náklady na jeho dopravu, ubytování, transfery atd., avšak bez přidané odměny nad skutečné náklady.

XVI.            Na základě specifikace plánu expedice a nákladů na expedici se členové přihláškou přihlašují k účasti. Přihláška obsahuje popis expedice, termín expedice a rekapitulaci vyčíslených nákladů a představujících zálohu na náklady (viz následující bod) a další podmínky jako je např. minimální počet účastníků pro konání expedice a podmínky zrušení účasti.

XVII.            Přihlášení účastníci expedice berou na vědomí, že účast na expedici do mnoha lokalit neumožňuje vždy vyčíslit náklady na jednoho účastníka se stoprocentní přesností. Tento důsledek přináší mnoho faktorů, zejména expedice do rizikovějších oblastí a organizování stále nových expedic na nové lokality (na rozdíl od rutinního organizování komerčních potápěčských zájezdů do prověřených lokalit). V případě dodatečného zjištění vyšších nákladů se přebytek nákladů rozpočte na jednoho účastníka podle počtu účastníků a každý účastník se zavazuje doplatit podíl na takových dodatečných nákladech. V případě zjištění přeplatku na nákladech po skončení expedice je přeplatek rozpočítán na jednoho účastníka podle počtu účastníků a podíl na přeplatku je každému účastníku vrácen.

XVIII.            Přihlášení účastníci dále berou na vědomí, že termín expedice, zejména časy odletů a itinerář expedice mohou být upraveny, a to pouze v závislosti na objektivních důsledcích změn zjištěných od dopravců, lokálních poskytovatelů služeb a případů vyšší moci. Tyto důsledky se klub snaží minimalizovat, nicméně je s ohledem na typ lokality a jedinečnost expedic nelze vyloučit.

XIX.            Přihlášení účastníci se zavazují, že v případě nesolidnosti partnera zajištěného klubem již zaplacenou část nákladů, které od nesolidního partnera, který neposkytl dohodnutou službu, nebo od dalších partnerů, jejichž služby nebylo možné získat v důsledku neposkytnutí služby nesolidního partnera, nebudou od klubu a organizátora expedice vymáhat zpět. V případě, že se nepodaří expedici v důsledku uvedeného realizovat, zavazují se účastníci nevymáhat zpět náklady, které již uhradili a které není možné od partnerů získat zpět. Vrácení těchto nákladů se přihlášení účastníci přihláškou vzdávají.

Závěr:

XX.            Klub Tethys děkuje všem svým členům za jejich zájem o témata, která jsou cílem klubu, a přeje jim co nejlepší zážitky z expedic.

XXI.            Pravidla klubu Tethys mohou být změněna organizátorem podle podnětů členů klubu a vývoje potřeb úpravy dle zkušeností z výprav. Cíle klubu Tethys jsou neměnné.

Za klub Tethys: Tomáš Kotouč